Biografija


Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros” gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete. 1949 metais atvyko į JAV. Dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais Valdas Adamkus baigė Ilinojaus Technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę. 1951 m. Valdas Adamkus vedė Almą Nutautaitę.

Profesinė karjera


Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Valdas Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 metais tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.

 • Veidu į Lietuvą


 • Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958-65 metais buvo „Santaros-Šviesos” federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą” – vicepirmininkas, o 1967 metais buvo išrinktas šios organizacijos pirmininku. Gyvendamas Jungtinėse Valstijose, rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961-64 metais buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys. Valdas Adamkus buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 metais Valdas Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „Lituanica”. Jis buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas. Nuo 1972-ųjų metų Valdas Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvykdavo į Lietuvą. Jis skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga. Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausią mokslinę literatūrą. 1993 metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas. 1996 metais Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje, telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas.

 • Respublikos prezidentas


 • 1998 metais Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas pradėjo eiti 1998 metų vasario 26 dieną. Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą. 2002 metais Valdas Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Baigęs kadenciją, Valdas Adamkus išliko aktyvus vidaus ir užsienio politikos dalyvis, skaitė paskaitas tarptautinėse konferencijose. 2004 metais Lietuvos Respublikos Seimui Rolandą Paksą pašalinus iš Prezidento pareigų, Valdas Adamkus dar kartą iškėlė kandidatūrą rinkimuose į Prezidento postą. 2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai. Antrosios kadencijos metu Respublikos Prezidentas siekia sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.

 • Unesco geros valios ambasadorius žinių visuomenei


 • 2003 metais Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas. Šį titulą visame pasaulyje turi tik 42 asmenys, tad šį Prezidento Valdo Adamkaus įvertinimą galima drąsiai vadinti visų Lietuvos žmonių apdovanojimu. Žinių visuomenės srityje UNESCO užsiima interneto sklaida, bendruomenių interneto centrų steigimu, bibliotekų ir archyvų modernizavimu, e-vyriausybės plėtra, informacinių technologijų diegimu švietimo, moterų ir vaikų apmokymo įstaigose, sprendimų priėmimo struktūrose. Savo geros valios ambasadorių turinti Lietuva tapo dar labiau pastebima tarp kitų UNESCO valstybių narių.

 • Apdovanojimai


 • 1988 metais Valdui Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje. Apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje. Valdui Adamkui prestižiniuose “European Voice” rinkimuose buvo suteiktas Metų europiečio titulas (2007 m.). 2008 metais už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą olimpiniame sąjūdyje, jo idėjų skleidimą Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos akademiko vardas. Valstybės vadovas yra apdovanotas 35-iais įvairių šalių aukščiausiais valstybiniais ordinais, Atėnų miesto Aukso grandine, taip pat Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio Vilko ordinu, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu, Tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimu už Sporto ir olimpinio judėjimo plėtojimą. 2017 m. Valdui Adamkui įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Laisvė premija.

  Sakalo ordino Didysis kryžius, Islandija, 1998 m.

  Šventojo Olofo ordino Didysis kryžius, Norvegija, 1998 m.

  Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo I- ojo laipsnio ordinas, Ukraina, 1998 m.

  Marijos žemės ordino grandinė ir Didysis kryžius, Estija, 1999 m.

  Išganytojo ordino Didysis kryžius, Graikija, 1999 m.

  Nuopelnų ordino grandinė ir Didysis kryžius – Italija, 1999 m.

  Baltojo Erelio ordinas, Lenkija, 1999 m.

  Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Malta, 1999 m.

  Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Vengrija, 1999 m.

  „Draugystės“ ordino Didysis kryžius, Kazaachstanas, 2000 m.

  Trijų žvaigždžių ordino grandinė ir Didysis kryžius, Latvija, 2001 m.

  Garbės legiono ordino Didysis kryžius, Prancūzija, 2001 m.

  Žvaigždės ordino grandinė, Rumunija, 2001 m.

  Šventojo Mešropo Maštoto ordinas, Armėnija, 2002 m.

  Baltosios rožės ordino grandinė ir Didysis kryžius, Suomija, 2002 m.

  Ordinas „Už ypatingus nuopelnus“, Uzbekistanas, 2002 m.

  Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, Lietuva, 2003 m.

  Baltosios žvaigždės ordino aukso grandinė ir Didysis kryžius, Estija, 2004 m.

  Izabelės Katalikės ordinas su grandine, Ispanijos Karalystė, 2005 m.

  Nuopelnų ordino Didžiojo kryžiaus ypatingasis laipsnis, Vokietija, 2005 m.

  Baltojo dvigubo kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas, Slovakija, 2005 m.

  Leopoldo ordino Didysis kryžius, Belgijos Karalystė, 2006 m.

  Nuopelnų ordino Didysis kryžius su aukso grandine, Vengrija, 2006 m.

  Garbingiausiojo Pirties ordino Didžiojo Komandoro kryžius, Jung. Didž. Br. ir Šiaurės Airijos karalystė, 2006 m.

  1-ojo laipsnio ordinas „Už nuopelnus“, Ukraina, 2006 m.

  Motinos Teresės ordinas, Albanija, 2007 m.

  Aukščiausiasis Chrizantemos ordinas su Didžiąja juosta, Japonija, 2007 m.

  Princo Henriko navigatoriaus ordinas su aukso grandine, Portugalija, 2007 m.

  Šv. Jurgio pergalės ordinas, Gruzija, 2007 m.

  Nyderlandų Liūto ordino Didysis kryžius, Nyderlandų Karalystė, 2008 m.

  Ordinas „Už nuopelnus Čilei“ su grandine, Čilės Respublika, 2008 m.

  Nuopelnų Austrijos Respublikai garbės ženklo Didžioji žvaigždė, Austrijos Respublika, 2009 m.

  Ordinas „Stara Planina“, Bulgarijos Respublika, 2009 m.

  Lenkijos atgimimo ordino Didysis kryžius, Lenkijos Respublika, 2009 m.

  Laisvės ordinas, Ukraina, 2009 m.

  Vachtango Gorgasalo I-ojo laipsnio ordinas, Gruzija, 2009 m.

  Laisvės premija, Lietuva. 2016 m.

 • Garbės daktaras


 • Valdas Adamkus yra Lietuvos bei kitų šalių universitetų ir aukštųjų mokyklų garbės daktaras:

  Vilniaus universiteto (1989 m.)

  Indianos valstijos Šv. Juozapo koledžo (JAV, 1991 m.)

  Nortvesterno universiteto (JAV, 1994 m.)

  Kauno technologijos universiteto (1998 m.)

  Amerikos katalikiškojo universiteto (JAV, 1998 m.)

  Lietuvos žemės ūkio universiteto (1999 m.)

  Ilinojaus Technologijos instituto (JAV 1999 m.)

  Eurazijos universiteto (Kazachstanas, 2000 m.)

  Čikagos De Paul universiteto (JAV, 2001 m.)

  Lietuvos teisės universiteto (2001 m.)

  Vytauto Didžiojo universiteto (2002 m.)

  Lietuvos kūno kultūros akademijos (2004 m.)

  Jerevano valstybinio universiteto (Armėnija, 2006 m.)

  Baku valstybinio universiteto (Azerbaidžanas, 2006 m.)

  Donecko valstybinio M. Tugan-Baranovskio ekonomikos ir prekybos universiteto (Ukraina, 2006 m.)

  Indianos valstijos Notre Dame universiteto (JAV, 2007 m.)

  Torūnės Mikalojaus Koperniko universiteto (Lenkija, 2007 m.)

  Talino universiteto (Estija, 2008 m.)

  Čilės universiteto (Čilė, 2008 m.)

  Klaipėdos universiteto (2008 m.)

  Liublino Katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto (Lenkija, 2009 m.)

  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2009 11 19 d.